ફોન આગામી ફોન Nota 9 કરતા પણ સાઈઝમાં મોટો છે. Samsung A70 Unboxing revisão em Gujarati - VIDEO

Este vídeo apareceu pela primeira vez em https://www.youtube.com/watch?v=qHpi6rxqmvg